نام پروژه

اجرای عملیات سیویل و آبگیر دریچه ها و پن استاک خط سوم نیروگاه کینداروما

کارفرما

KenGen

سال اجرا

August 2010

مشخصات و شرح پروژه

عملیات عمرانی واحد جدید نیروگاه آبی شامل کلیه فونداسیون ها – داکت ها – دیوارهای حائل – ساختمان جدید و پن استاک شماره 3 نیروگاه به همراه ساختمان های اقامتی کارکنان انبارها و ساختمان های اداری آشغال گیر و تصفیه خانه آب

مدت زمان اجرا

33 ماه

تصاویر مربوط به این پروژه