شرکت مهندسی توسعه هدیش دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

رتبه های یک ابنیه، چهار تاسیسات و تجهیزات ، پنج آب و پنج نفت و گاز 

از سازمان برنامه و بودجه کشور (نظام فنی و اجرایی) می باشد.